Gratis verzending > 30 euro in NL en BE
Verzending < 2 werkdagen
Gratis cadeau > 40 euro
B2B
0
Review Logo9,6 @ Google

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Wanneer je producten bij ons bestelt gelden de volgende algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.
Wanneer je boven de € 30,- bestelt in Nederland en België krijg je de bestelling franco huis en wanneer je onder de € 30,- besteld betaal je € 2,95 verzendkosten.

Wanneer je als particulier op werkdagen voor 12:00 uur producten bij ons bestelt dan krijg je de wellness producten de volgende werkdag geleverd in Nederland. 

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De koper wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.
Eventueel door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden binden de verkoper niet, indien zij afwijken van de onderhavige condities.

2. Aanbiedingen
Alle door de verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Aanbiedingen gelden nooit in combinatie met andere kortingen. De hoogste korting telt.
Aanbiedingen vind je terug in onze nieuwsbrieven en andere reclame-uitingen.
Order en/of overeenkomsten binden verkoper pas na zijn schriftelijke bevestiging.
Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

3. Levertijden
De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering. Verkoper verplicht zich de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor overschrijding van de opgegeven levertijd.
Overschrijding van de levertijd verplicht verkoper niet tot enige vergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren.
Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

4. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door ons te leveren goederen gaat niet eerder op de koper over dan na de volledige betaling.
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, of liquidatie van zaken van de koper, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de koper hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.
De goederen kunnen door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Tot zekerheid voor een juiste betaling van al onze vorderingen zullen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid verkrijgen door het ontstaan der vordering op al de goederen door ons aan de koper geleverd en die zich onder hem bevinden.

5. Prijzen
Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte en die van de levering, de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door de verkoper dienovereenkomstig worden verhoogd.
Alle prijzen zijn excl. het hoge BTW-tarief.

6. Betaling
Betaling dient netto te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, middels iDEAL, Mr Cash, contante betaling aan de balie of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
In gevallen dat:

a. de koper in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat ofwel een verzoek tot het bekomen van surseance van betaling indient,
b. beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd,
c. de koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
d. de koper enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
e. de koper handelt in strijd met enige wettelijke of uit deze condities voortvloeiende, op hem rustende verplichtingen,
f. de koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
g. de koper overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
heeft door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden verkoper het recht, hetzij de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door koper op grond van door verkoper verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of in gebreke stelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

7. Rente en kosten
Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor de rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de koper.

8. Reclamaties
Eventuele reclamaties worden door verkoper slechts in behandeling genomen, indien zij hem rechtstreeks binnen 8 werkdagen na aflevering van de betreffende goederen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde, resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.

Indien de reclame door de verkoper gegrond wordt bevonden, dan is de verkoper uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
Het indienen van een reclame ontlaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van de verkoper.

9. Ik heb iets verkeerd besteld
De bestelde artikelen kunnen uitsluitend na overleg geruild worden.
Je kunt een product retour sturen indien:
Je iets hebt besteld wat niet juist is, het niet ouder is dan 8 werkdagen, niet beschadigd is en de zegelring niet is verbroken.
Ze dienen voor eigen rekening, onder je verantwoording aan ons retour gezonden te worden.

10. Ik heb een beschadigd / defect / verkeerd / niet compleet product ontvangen
Als je een product hebt ontvangen dat verkeerd, defect, beschadigd of niet compleet is, kan je ervoor kiezen om het product binnen 2 weken kosteloos te retourneren en kosteloos te vervangen.
Voor een snelle en correcte afhandeling is het van belang dat je indien mogelijk een foto maakt van het beschadigde product en deze stuurt naar [email protected].
Vermeld welk bedrijf je bent, contactpersoon, ordernummer en de besteldatum.
Geef hierbij de retourreden aan die van toepassing is (verkeerd, defect, beschadigd, niet compleet).
Wij verzoeken je vriendelijk om de product(en) in de originele staat en indien mogelijk in de originele verpakking terug te sturen, met een (kopie) van de factuur.

Je kunt de producten brengen of retour sturen op werkdagen van maandag - vrijdag: 9:00 - 17:00 uur naar:
Beauty & Care
Heraclesstraat 18
5048 CG TILBURG
T. 013-5716033

Maak een account aan

Bestel heel gemakkelijk en snel bij benc.nl. Maak nu een account aan of login.

Klantenservice

Social media

9,6Review LogoWij scoren een 9,6 op Google

Beauty & Care B.V.

Heraclesstraat 18
5048 CG Tilburg
Nederland Bekijk op Google Maps

BTW NL806817847B01
KVK 17039103
IBAN NL90ABNA0591776928

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »