Gratis verzending > 30 euro in NL en BE
Verzending < 2 werkdagen
Gratis cadeau > 40 euro
B2B
0
Review Logo9,6 @ Google

Privacy Policy

Definities

AfnemerEen ieder die een bestelling doet bij Leverancier. Zij het een 

rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

Algemene De Algemene Voorwaarden van Beauty & Care B.V.

Voorwaarden

APAutoriteit Gegevens.

AVGAlgemene verordening gegevensbescherming.

BetrokkenenDegenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 

DerdenRelaties van Leverancier welke in voorkomend geval, maar niet 

uitsluitend onderdeel zijn van het proces van Leverancier. 

EEREuropese Economische Ruimte.

GebruikersaccountGepersonaliseerde omgeving waarop gegevens beheerd kunnen worden

En waar de voorgaande bestellingen van Afnemer in te zien zijn door

Afnemer.

GegevensPersoonlijke informatie van Afnemer. Ook bekend onder de term 

“persoonsgegevens”. Leverancier legt enkel gegevens 

vast welke benodigd zijn voor de dienstenleveringen van Leverancier. 

De gegevens die hiervoor benodigd zijn worden verstrekt door Afnemer en kunnen bestaan uit:

 1. Namen van bedrijven
 2. Namen van contactpersonen
 3. Afleveradressen
 4. Factuuradressen
 5. Email adressen
 6. Telefoonnummers
 7. Kamer van Koophandel nummers
 8. BTW nummers
 9. Persoonlijke notities
 10. Persoonlijke condities

IncidentEen beveiligingsincident waarbij Gegevens verloren zijn 

gegaan, of waarbij onrechtmatige verwerking van Gegevens

redelijkerwijs niet uit te sluiten is.

LeverancierOnder de Leverancier wordt onderstaande onderneming bedoeld:

Beauty & Care B.V.

Statutair gevestigd:

Heraclesstraat 18

5048 CG TILBURG 

VerklaringPrivacy Verklaring Algemene verordening Gegevens, oftewel 

dit document.

WebshopDigitaal platform welke verstrekt en onderhouden wordt door 

Leverancier voor het doen van bestellingen.

Algemeen

 1. Voor zover begrippen met een hoofdletter niet afzonderlijk gedefinieerd zijn in deze Verklaring, gelden in deze Verklaring de definities zoals genoemd in onze Algemene Voorwaarden. Begrippen uit de AVG zoals “verwerken”, “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “betrokkenen” en “verwerker” hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de AVG.

Bepalingen

Leverancier hecht veel waarde aan de bescherming van de Gegevens. In deze Verklaring wil Leverancier heldere en transparante informatie geven over hoe Leverancier omgaat met de Gegevens.Dit betekend dat:

 1. Leverancier zal bij de verwerking van de Gegevens handelen in overeenstemming met deze Verklaring, de AVG en andere wet- en regelgeving.
 2. Leverancier zal de Gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en zal de werknemers, vertegenwoordigers en/of onderaannemers die betrokken zijn bij de verwerking van de Gegevens van de vertrouwelijke aard van dergelijke Gegevens op de hoogte stellen.
 3. Afnemer kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief welke periodiek door Leverancier wordt verzonden. Afnemer kan zich afmelden voor de nieuwsbrief middels een link in de nieuwsbrief.
 4. Gegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 5. Op de hoogte zijn van de rechten van Afnemer omtrent de Gegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 6. Leverancier is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens. Indien Afnemer na het doornemen van deze Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Leverancier wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Beauty & Care B.V.

Heraclesstraat 18

5048CG Tilburg 

E: [email protected] 

T: 013-5716033

Contactpersoon: Leon Bastiaans

Doeleinden

Gegevens van Afnemer worden door Leverancier verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 1. Het aangaan van overeenkomsten.
 2. Het versturen van nieuwsbrieven.
 3. Het versturen van gerichte informatie en/of wijzigingen in onze producten/ dienstverlening.
 4. Het bevestigen van afspraken.
 5. Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
 6. Het versturen van facturen.
 7. Het afhandelen van betalingen.
 8. Het bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 9. Het faciliteren van digitale bestelsystemen.
 10. Het genereren van klant recensies.

Beveiliging 

 1. Leverancier neemt de beveiliging van Gegevens van Afnemer serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, houdt deze in stand en past deze aan om Gegevens te beveiligen tegen vernietiging,  verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. 
 2. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s die de verwerking van de te beschermen gegevens met zich meebrengen en voldoen aan het bepaalde in artikel 32 AVG.

Monitoring, informatieplichten en incidentenmanagement

 1. Leverancier zal actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen en over de resultaten van de monitoring in overeenstemming met deze paragraaf rapporteren aan Afnemer.
 2. Zodra Leverancier kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Gegevens informeert Leverancier de Afnemer zonder onredelijke vertraging. Leverancier zal daarbij de volgende informatie verstrekken: 
  1. De aard van de inbreuk.
  2. De mogelijk getroffen categorieën Gegevens.
  3. De omvang van de getroffen betrokkenen.
  4. De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk.
  5. De maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om de inbreuk op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Leverancier zal de maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht, om de inbreuk zo snel mogelijk te herstellen dan wel de verdere gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
 4. Meldingen die worden gedaan op grond van deze paragraaf worden gericht aan de bij Leverancier bekende contactpersoon. Indien hiervoor een specifiek contactpersoon gebruikt moet worden dan wordt Afnemer gevraagd hiervan schriftelijk melding te maken.
 5. Leverancier zal, indien naar zijn oordeel noodzakelijk, betrokkenen, de AP en andere Derden informeren over incidenten. Het is Leverancier niet toegestaan informatie te verstrekken over incidenten aan betrokkenen of andere Derden behoudens voor zover Leverancier daartoe wettelijk verplicht is. 

EER

 1. Leverancier zal, tenzij hij hiervoor voorafgaande toestemming heeft verkregen van Afnemer, geen persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door hemzelf of door sub-verwerkers in landen buiten de EER zonder een passend beschermingsniveau. 

Verstrekking aan Derden

 1. De Gegevens die Afnemer aan Leverancier verstrekt, kunnen aan Derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de onder § 3.1 beschreven doeleinden. 
 2. Leverancier geeft nooit Gegevens door aan Derden waarmee Leverancier geen Verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze Derden (Verwerkers) maakt Leverancier hierin de nodige afspraken om de beveiliging van de Gegevens te waarborgen. 
 3. Verder zal Leverancier de door Afnemer verstrekte Gegevens niet aan Derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
 4. Leverancier kan Gegevens delen met Derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Leverancier voor eventuele schade welke voortvloeit uit of verband houdt met diens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit de Verklaring is beperkt tot directe schade en tot het maximum bedrag van € 2.000,- per gebeurtenis (oftewel een incident dat direct leidt tot het ontstaan van schade van Afnemer).

Bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van Gegevens

 1. Leverancier bewaart Gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het in § 3.1 omschreven doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 2. Afnemer heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van Gegevens. 
 3. Afnemer kan schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van Gegevens (of een deel hiervan) door Leverancier.
 4. Afnemer heeft het recht Gegevens van Afnemer door Leverancier te laten overdragen aan Afnemer of direct aan een andere partij indien gewenst. Leverancier kan Afnemer vragen om legitimatie voordat gehoor gegeven wordt aan voornoemde verzoeken.
 5. Afnemer mag in de volgende gevallen een schriftelijke klacht indienen tegen de verwerking van de Gegevens:
  1. Als Afnemer de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn.
  2. Als Afnemer aanwijzingen constateert van misbruik. 
  3. Als Afnemer een klacht heeft over de verwerking van de Gegevens en Leverancier kan of wil hieraan geen gehoor geven dan kan Afnemer een klacht in dienen bij de AP.

Slotbepalingen

 1. In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van een of meer bepalingen uit deze Verklaring, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 2. In alle gevallen waarin deze Verklaring niet voorziet beslissen Afnemer en Leverancier in onderling overleg.
 3. Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.
 4. Geschillen over of in verband met deze Verklaring zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.Maak een account aan

Bestel heel gemakkelijk en snel bij benc.nl. Maak nu een account aan of login.

Klantenservice

Social media

9,6Review LogoWij scoren een 9,6 op Google

Beauty & Care B.V.

Heraclesstraat 18
5048 CG Tilburg
Nederland Bekijk op Google Maps

BTW NL806817847B01
KVK 17039103
IBAN NL90ABNA0591776928

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »